Elevhälsan

Presentation

Här på skolan har vi ett elevhälsoteam som består av vår skolsköterska, specialpedagog, kurator och logoped. Samtliga finns tillgängliga här på skolan varje tisdag.

Vi som ingår i elevhälsoteamet är:

 
 

Jag kommer arbeta som kurator på skolan och vara en del av elevhälsoteamet tillsammans med rektor, skolsköterska, logoped och specialpedagog/lärare (Manja). Våran uppdragsbeskrivning är inte helt klar men vi kommer gemensamt arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att eleverna ska få en så bra arbetsmiljö och skolgång som möjligt. Vi kommer bland annat ha kontinuerliga handledningstillfällen med lärarna på skolan för att stödja dem i sitt arbete och vi kommer även att ha enskilda möten inom elevhälsoteamet (EHT) för att forma och förbättra vårt arbete tillsammans. Vi kommer även att arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner och krishantering.

Som kurator kommer jag att arbeta mycket med den psykosociala biten i skolan och genom detta bidra och fungera som ett stöd till att eleven uppnår kunskapsmålen. Vilket innebär att jag ser till ett helhetsperspektiv gällande eleven (hur eleven har det i skolan/klassen, på fritiden och i hemmet) för att på så sätt kunna arbeta för förändring och för att se till att problem inte ska uppstå eller förvärras.