Vår profil

Om du vill veta mer om skolan och vår profil så klickar du på länken.

Malmö Friskola Profil
(Denna länk kommer då att öppnas i ett nytt fönster.)

 


Språket är nyckeln till all form av inlärning och därför lägger vi stor vikt på elevernas språkutveckling.
På Malmö Friskola börjar vi med engelska från förskoleklass och på skolans val (åk1-6) kan eleverna välja mellan att läsa mer svenska, engelska eller modersmål.

En läsande skola

Vi ser vikten av att väcka elevernas läslust så tidigt som möjligt och hålla liv i denna. Därför har vi valt att arbeta med ”En läsande klass” som är ett material som fokuserar på att ge barnen strategier för att kunna läsa och förstå olika slags texter. Dessa strategier hjälper barnen med läsförståelsen i samtliga ämnen. Redan i förskolan börjar vi med att agera förebilder vid högläsning genom att ”tänka högt” enligt konceptet med ”En läsande klass”.

Vi lägger stor vikt vid läsning. Läsningen kan vara enskild, i grupp eller högläsning, både på svenska och på modersmålet. Detta innebär att vi utökat svenskämnet med 50 minuter/vecka. Vidare har vi regelbundna biblioteksbesök med bokprat där bibliotekarien berättar om och läser utdrag ur olika böcker. Detta har visat sig vara en bra vägledning för eleverna att hitta favoritgenrer och favoritförfattare och därmed bli motiverade till läsning.

Två gånger/läsår har vi stora Bokbytardagen som går i skönlitteraturens tecken. Barnen tar med sig en bok hemifrån som de sedan byter mot en annan på skolan. I övrigt ägnas dessa dagar åt att, på olika sätt, inspirera och motivera barnen till att läsa.

I vårt fina bibliotek har vi ett stort utbud av skönlitteratur i olika genrer samt faktaböcker för förskolan upp till åk 6. Här kan barnen låna böcker eller bara sitta en stund i lugn och ro och läsa eller arbeta. Vårt vackra bokträd på väggen blir grönare och grönare för varje läst och recenserad bok som blir till ett blad.

Hela skolan sjunger

Musik och språk är nära sammanlänkade och redan i förskoleålder lär sig barn att relatera språk till musik genom rytm, rim och ramsor. Genom musik stimuleras språkutvecklingen. För barn med annat modersmål blir musiken extra viktig för att lära sig det svenska språkets prosodi. Likaså är ”Hela skolan sjunger” ett forum där vi har möjlighet att lyfta barnens modersmål och musiska bakgrund. Därför samlas vi och sjunger tillsammans en gång/månad.

Studiehandledning på modersmålet

De elever som är i behov av det, får studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledningen kännetecknas dels av ett nära samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare dels av en flexibilitet där insatser hela tiden anpassas efter elevens utveckling. Modersmålsläraren är även delaktig i Glädjens förskola, där hon är ett språkligt stöd både för personal och barn.

Genrepedagogik

För att eleverna ska tillägna sig kunskaper på bästa sätt krävs det att man arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Därför kommer skolans personal under läsåret 2014/2015 kompetensutvecklas i genrepedagogik, ett arbetssätt som visat sig vara väldigt gynnsamt framförallt för elever med svenska som andraspråk. Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.

På Malmö friskola är ALLA lärare en läs- och skrivlärare, inte bara lärarna i svenska!

Förstelärare

Vi har förstelärare i svenska som andraspråk, svenska, matematik och musik.
Våra förstelärare arbetar aktivt med att utveckla undervisningen i sina ämnen, handleda sina kollegor och väcka pedagogiska diskussioner med sikte på att öka måluppfyllelsen.

På matematiklektionerna får eleverna praktisera sina kunskaper och därigenom utveckla det matematiska språket. På undervisningen i svenska läggs stor vikt vid att utveckla elevernas läsförståelse samt vid att utöka deras ordförråd för att på bästa sätt underlätta deras kunskapsinhämtning i samtliga ämnen.
Under läsåret 15/16 kommer samtliga matematiklärare delta i Matematiklyftet som är en statlig satsning som syftar till att förbättra kvaliteten på matematikundervisningen för en ökad måluppfyllelse.